JSN antoi vuoden viimeisessä kokouksessaan viisi vapauttavaa

Julkisen sanan neuvosto (JSN) teki joulukuun kokouksessaan viisi vapauttavaa päätöstä. Langettavia päätöksiä ei tehty lainkaan.

JSN antoi vapauttavat päätökset Akaan Seudulle, Iltalehdelle, Keskipohjanmaalle ja kaksi vapauttavaa päätöstä Helsingin Sanomille.

JSN totesi päätöksissään muun muassa, että Akaan Seudulla ei ollut velvollisuutta haastatella kaupunginvaltuutettua jutussaan, jossa se kertoi valtuutetun sosiaalisessa mediassa esittämistä kannanotoista. JSN totesi, että tiedotusvälineet voivat käyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä lähteenä, kunhan noudattavat niiden julkaisemisessa Journalistin ohjeita kaikilta osin.

Muut päätökset käsittelivät muun muassa rikoksesta tuomitun nimen julkaisemista ja erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuneen kuulemista kolumnitekstissä.

Keskiviikkona 4.12.2019 pidetty kokous oli JSN:n puheenjohtajana vuodesta 2016 toimineen Elina Grundströmin nelivuotiskauden viimeinen kokous.

JSN:n uusi puheenjohtaja Eero Hyvönen aloittaa 1.1.2020. Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 5.2.2020.

Alla tiivistelmät 4.12.2019 tehdyistä päätöksistä.

Vapauttava päätös 7178/SL/19
Helsingin Sanomat
Asia: Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava päätös 7171/SL/19
Helsingin Sanomat
Asia: Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava päätös 7169/SL/19
Keskipohjanmaa
Asia: Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä. 

Vapauttava päätös 7165/PL/19
Akaan Seutu
Asia: Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Vapauttava päätös 7137/SL/19
Iltalehti
Asia: Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.

Yle koetaan entistä tärkeämmäksi yhteiskunnassa ja henkilökohtaisesti: 96 prosenttia suomalaisista käytti Ylen palveluita viikoittain

Ylen tärkeys yhteiskunnassa ja henkilökohtainen merkitys kasvoivat. Selvä enemmistö suomalaisista katsoo Ylen onnistuneen hyvin julkisen palvelun tehtävässään. Yle saavutti kaikki vuoden 2019 pitkän aikavälin asiakkuustavoitteensa, kertoo vuoden 2019 Kanava- ja palvelumielikuvatutkimus (KMK).

Vuonna 2019 suomalaiset arvioivat Ylen olemassaolon suomalaisessa yhteiskunnassa entistä tärkeämmäksi arvosanalla 8,3 skaalalla 1–10 (tavoite: 8). Edellisenä vuonna arvosana oli 8,2. Myös Ylen henkilökohtainen merkitys suomalaisille kasvoi ja sai arvosanan 7,4 (tavoite: 7,2). Edellisenä vuonna arvosana oli 7,3.

Vuonna 2019 96 prosenttia suomalaisista käytti vähintään yhtä Ylen palvelua joka viikko (tavoite: 95 %). Television tavoittavuus laski hieman edellisestä vuodesta erityisesti alle 45-vuotiailla. Yle Areena ja Ylen suomenkielinen uutissivusto kasvattivat viikkotavoittavuuttaan eniten.

Alle 45-vuotiaat kohtaavat Ylen sisältöjä sosiaalisessa mediassa entistä useammin. Kaksi kolmasosaa sanoo kohtaavansa Ylen sisältöjä somessa viikoittain.

Ylen palveluiden kiinnostavuus säilyi samalla tasolla edellisen vuoteen verrattuna. 84 prosenttia suomalaisista piti Ylen sisältöjä ja palveluja kiinnostavina (2018: 85 %). Koko väestön tasolla Ylen kiinnostavin palvelu on Yle TV1 ja alle 45-vuotiailla Yle Areena.

Yle onnistunut kokonaisuutena julkisen palvelun tehtävien hoidossa, luottamus Yleen pysyi korkealla

Suomalaisten mielestä Yle on kokonaisuutena onnistunut julkisen palvelun tehtävien hoidossa hyvin. Asteikolla 1–6 Yle saa julkisen palvelun tehtävien hoidosta arvosanaksi 4,63, mikä on hivenen viime vuotta korkeampi (2018: 4,59), kertoo vuoden 2019 Ylen arvo suomalaisille -tutkimus.

Vuosittain tehtävä Ylen arvo suomalaisille -kyselytutkimus selvittää suomalaisten käsityksiä Ylen onnistumisesta julkisen palvelun tehtävien hoitamisessa, luottamusta Yleen, vuorovaikutusta ja vastuullisuutta sekä yleisesti arvioita Ylen tarjonnasta ja verorahoituksesta.
Luottamus Yleen on tutkimuksen mukaan edellisvuoden tasolla. Asteikolla 1–5 Yle saa luottamuksesta arvosanaksi 3,72, mikä on samaa tasoa kuin viime vuonna. Yleen erittäin paljon luottavien osuus kasvoi 17 prosenttiin (2018: 14 prosenttia).

Suomalaisista 67 prosenttia luottaa Yleen erittäin tai melko paljon (2018: 69 prosenttia). Kysyttäessä luottamusta 19 yhteiskunnallisen toimijan joukossa Yle sijoittuu edellisvuoden tapaan kuudenneksi. Kärjessä ovat tasavallan presidentti, poliisi sekä yliopistot ja koululaitos. Yle on suomalaisten mielestä mediayhtiöistä luotettavin, mutta luottamustaan ovat vahvistaneet myös muut tiedotusvälineet.

Luotettava tieto ja monipuoliset sisällöt tärkeitä

Ylen tehtävistä suomalaiset kokevat erityisen tärkeäksi luotettavan tiedon ja kotimaiset sisällöt, joita voi seurata omalla äidinkielellä. Ylen tärkeimpiin tehtäviin liittyy monenlaisia muitakin odotuksia:

  • sisällöt ja palvelut löytyvät helposti
  • palveluja erityisryhmille
  • korkeatasoisia lastenohjelmia ja palveluja lapsille
  • Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvien muutosten parempi ymmärtäminen
  • monenlaisten näkemysten, maailmankuvien ja eri tavalla ajattelevien ihmisten kohtaaminen
  • nykyaikana tarpeellisten tietojen ja taitojen oppiminen sekä yleissivistyksen kartuttaminen
  • merkityksellistä mediasisältöä ja mediapalveluita eri-ikäisille ihmisille

Enemmistö suomalaisista pitää Yleä vastuullisena ja vähintäänkin melko avoimena. Lisätietoa vastaajat toivovat muun muassa Yle-veron käytöstä, yhtiön toiminnasta yleensä ja sisältöihin liittyvistä valinnoista.

Suomalaisista 74 prosenttia kokee saavansa saavansa erittäin tai melko hyvin vastinetta Yle-verolle (2018: 78 prosenttia).

Kanava ja palvelumielikuvatutkimus 2019 on Ylen tilaama ja kenttätyön teki Taloustutkimus. Tutkimus tehtiin syksyllä 2019 verkon kyselytutkimuksena sekä yli 60-vuotiaalle ei-verkkoväestölle puhelinhaastatteluina väestöllisen edustavuuden takaamiseksi. Siihen osallistui 2 439 suomalaista, kohderyhmänä 15+-vuotiaat.

Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksen on toteuttanut IRO Research Oy Ylen toimeksiannosta. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina syys-marraskuun aikana. Siihen osallistui 1000 suomalaista, kohderyhmänä 15–79-vuotiaat.  Otos on muodostettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöä edustavaksi. Tulosten virhemarginaali on +/– 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimustuloksia vertailtaessa tulee huomioida, että tutkimuslaitos on vaihtunut edellisvuodesta ja kyselylomakkeiden kysymyksissä on pieniä muutoksia.

MTV:n uudeksi toimitusjohtajaksi Johannes Leppänen

Viimeiset neljä vuotta MTV:n toimitusjohtajana toiminut Jarkko Nordlund on päättänyt jättää yhtiön. Hänen seuraajanaan aloittaa KTM Johannes Leppänen, joka on toiminut MTV:n operatiivisena johtajana vuodesta 2018.

Leppänen, 42, on työskennellyt MTV:llä vuodesta 2016, jolloin hän aloitti kuluttajaliiketoiminnan johtajana. Ennen MTV:tä hän on toiminut mm. Viasat Suomen ja Baltian toimitusjohtajana sekä CDON.comin operatiivisena johtajana. Leppänen kertoo ottavansa MTV:n toimitusjohtajan paikan innolla ja sopivalla nöyryydellä vastaan.

”MTV on hieno yhtiö, jolla on vahva asema suomalaisten arjessa, mikä osaltaan tekee Suomesta vapaamman, viihdyttävämmän ja demokraattisemman yhteiskunnan. Olemme onnistuneet vastaamaan kuluttajakäyttäytymisen suureen murrokseen katsojista digitaalisten palvelujen käyttäjiksi. Tehtyjen muutosten ansiosta olemme nyt entistä vahvempia”, Johannes Leppänen kertoo.

”Minulla on neljä mielenkiintoista vuotta takana, joiden aikana saimme käännettyä liiketoimintamme kasvuun. Nyt uuden omistajan ja yritysrakenteen myötä minun on luonnollista luovuttaa paikkani Johannekselle, jolla on erinomainen osaaminen ja näkemys MTV:n liiketoiminnan johtamisesta”, Jarkko Nordlund kertoo.

Telian uuden TV/Media -yksikön toimitusjohtaja Casten Almqvist kiittää Jarkko Nordlundia hänen vuosistaan MTV:llä.

”MTV on nykyisin hyvin erilainen yhtiö kuin neljä vuotta sitten Jarkon liittyessä mukaan. Hän on menestyksekkäästi toteuttanut strategiaamme ”katsojasta kuluttajaksi”. Nyt muutamme työtapaamme yhdistyneemmäksi, maksimoiden paikallisen osaamisemme ja pohjoismaisen organisaation tuen. Näin ollen toivotan Johannes Leppäsen avosylin tervetulleeksi MTV:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän tuntee liiketoimintamme läpikotaisin, ja tulee jatkamaan MTV:n menestystarinaa Suomessa”, kertoo Casten Almqvist.

Leppäsellä on vahva luottamus MTV:n menestyksekkääseen jatkoon.

”Suomalaiset katsovat nykyisin enemmän TV:tä kuin koskaan. Meillä on vahva asema, sillä olemme Suomen suurin kaupallinen tv-yhtiö. Olen luottavainen tulevaisuuteemme, sillä meillä on loistava henkilöstö ja osaaminen, ja olemme nyt valmiita kääntämään uuden luvun MTV:n historiassa yhdessä uuden omistajan, Telia Companyn, kanssa”, Leppänen kertoo.

Telia Company on tänään lopullisesti allekirjoittanut Bonnier Broadcastingin yrityskaupan, johon sisältyvät mm. suomalainen MTV ja C More.

Ulkomainonta tavoittaa suomalaiset paremmin kuin mikään muu media

Kantar Mind -tutkimuksen mukaan ulkomainonta tavoittaa viikoittain koko Suomen väestöstä 98%.

Ulkomainonta tavoittaa ympäri Suomen aina  pääkaupunkiseudulta Lappiin saakka. Totaalitavoittavuus ulkomainonnalla on Uudenmaan alueella 99 ja Lapissa 98 posenttiyksikköä.

– Kun lasketaan yhteen kaikki klusterit, ulkomainonta tavoittaa jokaisen suomalaisen. Ihmiset viettävät aikaa niin lentokentällä, laskettelemassa, julkisissa kulkuneuvoissa kuin kauppakeskuksissakin – paikoissa, joissa on ulkomainontaa, Insight Director Pami Bergman Kantarilta listaa.

Tavoittavuuden lisäksi ulkomainonta korostuu selkeästi tietyissä kohderyhmissä. Esimerkiksi hiihto- ja golfkeskukset korostuvat selvästi lapsiperheiden tavoittamisessa.

Hyvässä ulkomainoskampanjassa on otettu kanavan ehdot huomioon heti suunnitteluvaiheessa. Kantarilla tehtyjen tutkimusten mukaan, monikanavainen mainoskampanja on 57% vaikuttavampi, kun kun sen mediakanavat ovat integroitu keskenään ja kunkin kanavan mediaehdot on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.

– Aika isot luvut kyseessä ja perustelu sille, miksi kannattaa varmistaa, ettei TV-mainoksesta ole otettu kuvakaappausta ja käytetä sitä printtissä ja ulkomainonnassa, commercial director Anna Porvari Kantarilta sanoo.

Ulkomainonta yhteismitalliseksi muiden kanssa

Korkeiden tavoittavuuslukujen taustalla on myös mittaamistavan muutos. Aiemmin Kantarin tutkimuksissa ulkomainontaa mitattiin kysymällä esimerkiksi “muistatko nähneesi ulkomainontaa viimeisen kuukauden aikana”, kun muista medioista kysyttiin muodossa “oletko lukenut sanomalehtiä / kuunnellut radiota”.

– Aiemmin mittaamistavat eivät olleet yhteismitallisia, sillä muita medioita mitattiin niiden altistumisen määrällä, mutta ulkomainontaa sen huomioimisella. Nyt ei siis mennä ulkomainonnassa siihen huomioarvoon, vaan puhutaan altistumisesta, kuten muissakin medioissa, Insight Director Pami Bergman kertoo.

Uusi mittaamistapa otettiin käyttöön viime vuonna.

Ulkomainonnan suuri tavoittavuus tulee odotettavasti vain jatkumaan myös alkavalla vuosikymmenellä. Ulkomainosliiton jäsenyritykset tarjoavat hyvin monipuolisia mainosratkaisuja, ja kumppanien avulla voidaan suunnitella kokonaisvaltaisia kampanjoita.

Markkinaoikeus hyväksyi valtaosan Teoston MTV:lle esittämistä vaatimuksista

Markkinaoikeus on tänään antanut ratkaisunsa Teoston ja MTV:n väliseen erimielisyyteen koskien av-sisältöjen hinnoittelua. Markkinaoikeus hyväksyi Teoston vaatimukset valtaosin ja vahvisti muun muassa Teoston maksuttomien tv-kanavien hinnaston lainmukaisuuden. MTV tuomittiin myös suorittamaan lisäkorvauksia musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille vuosien 2017 ja 2018 osalta.

MTV:llä ja Teostolla on jo useita vuosia ollut erimielisyys koskien musiikkisisältöjen tekijänoikeuskorvauksia MTV:n maksuttomissa ja maksullisissa audiovisuaalisissa palveluissa. MTV on kieltäytynyt maksamasta Teoston hinnaston mukaisia korvauksia vuodesta 2017 alkaen. Teosto on hakenut markkinaoikeudessa MTV:ltä saamatta jääneitä korvauksia ja myös vahvistusta hinnoittelunsa kohtuullisuudesta. Vastaavasti MTV on hakenut markkinaoikeudesta muutoksia maksuihin.

Markkinaoikeus ratkaisi kiistan tänään valtaosin Teoston hyväksi. Päätöksen johdosta MTV:n tulee maksaa musiikin oikeudenomistajille kuuluvia korvauksia 1,7 miljoonaa euroa vuosien 2017 ja 2018 osalta. Lisäksi MTV:n maksettavaksi määrättiin Teoston oikeudenkäyntikuluja 600 000 euroa.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että markkinaoikeus on vahvistanut Teoston maksuttomien tv-kanavien hinnoittelumekanismin. Korvaukset voidaan nyt tilittää täysimääräisinä musiikin oikeudenomistajille. Päätös takaa osaltaan markkinarauhan ja mahdollisuuden tulevaisuuden palveluiden kehittämiselle”, sanoo Teoston lakiasiainjohtaja Antti Härmänmaa.

Erimielisyyden kohteena kiistassa oli Teoston 1.1.2017 käyttöönotettu uusi av-hinnasto, jossa hinnastorakennetta yksinkertaistettiin. Teoston käyttämä hinnoittelumalli on käsitelty ja vahvistettu jo vuonna 2017 kilpailu- ja kuluttajavirastossa. Oikeuskäsittelyä varten teetetyn riippumattoman selvityksen mukaan Teoston hintataso noudattelee eurooppalaista keskitasoa.

MTV:n maksullisten kanavien osalta Teoston vaatimia lisäkorvauksia MTV:lle ei kuitenkaan määrätty. Teosto tulee arvioimaan kannanoton vaikutuksia lähikuukausien aikana.

MTV:ltä saatavat korvaukset voidaan tilittää edelleen musiikin tekijöille ja kustantajille sen jälkeen, kun tuomio on lainvoimainen ja korvaukset on saatu. Teosto maksaa korvaukset 4-6 kuukauden kuluttua siitä, kun MTV on maksanut korvaukset Teostolle.

Mahdollinen valituslupa päätökseen tulee hakea 60 päivän sisällä päätöksen antamisesta. Mikäli valituslupaa haetaan, saattaa kulua useita kuukausia ennen kuin lopullinen ratkaisu asiaan saadaan.

Lue lisää: kysymyksiä ja vastauksia Teoston haastehakemuksesta markkinaoikeuteen

Vähemmistökielisen sanomalehdistön ensi vuoden tuet jaettu

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja niitä vastaavien sähköisten julkaisujen tukemisesta sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tuesta. Tukea myönnettiin yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Svensk Presstjänst Ab:lle myönnettiin 365 000 ruotsinkielisten uutispalveluiden tukemiseen, Förlags Ab Sydvästkusten Åbo Underrättelser -lehden julkaisukustannusten vähentämiseen myönnettiin 50 000 euroa, Lapin Kansa / Kaleva365 Oy:lle myönnettiin 45 000 euroa pohjoissaamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen ja välillisiin kustannuksiin, Ny Tid -lehdelle myönnettiin 24 000 euroa verkkosisältöjen ja -uutistoiminnan kehittämiseen sekä Understödsföreningen för Nya Östis rf:lle 16 000 euroa toimitus- ja hallintokustannusten kattamiseen.

Tukea voi saada valtakunnallisilla vähemmistökielillä eli saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistavaan sanomalehteen ja verkkojulkaisuun sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tukemiseen. Määrärahaa saa käyttää myös sellaisten saamen- tai karjalankielisten sisältöjen tuottamiseen, jotka sisältyvät suomen tai ruotsin kielellä julkaistaviin sanomalehtiin.

JANNIKA NYQVIST JOHTAMAAN SONY MUSIC FINLANDIN MARKKINOINTIA

Jannika Nyqvist (31) on valittu Sony Music Entertainment Finland Oy:n uudeksi markkinointijohtajaksi. Nyqvistin virallinen tehtävänimike on Director, Artist Services & Marketing Services ja hän aloittaa uudessa tehtävässään kotimaisen tuotannon parissa 7.tammikuuta 2020. Nyqvist siirtyy Sonylle Universal Music Finlandin palveluksesta.

”On hienoa hypätä mukaan Sonyn jengiin juuri nyt, kun talossa ollaan kovaa vauhtia rakentamassa uutta aikakautta. Olen tehnyt paljon yhteistyötä tammikuussa Sonyn toimitusjohtajana aloittaneen Henri Lanzin kanssa, joten siirtyminen Sonylle tuntui todella luontevalta. Tämä on upea haaste, johon halusin tässä vaiheessa uraani tarttua”, Jannika Nyqvist kertoo.

Nyqvist siirtyy Sonylle Universal Musicin palveluksesta, jossa hän toimi kuuden vuoden ajan kotimaisen tuotannon marketing managerina ja viimeiset kaksi vuotta myös a&r:nä. Universalilla Nyqvist hoiti muun muassa Johanna Kustannuksen artistien (mm. PyhimysGasellitPaperi T ja Teflon Brothers) markkinointia ja tiedotusta. Nyqvist valittiin Pohjoismaiden Music Biz 20 under 30 -listalle vuonna 2018. Hän on ollut myös kolme kertaa ehdolla Musiikki & Median Industry Awards -gaalassa vuoden markkinointihenkilöksi sekä tulevaisuuden suunnannäyttäjäksi.

“Odotan erittäin suurella innolla tätä alkavaa yhteistyötä Jannikan kanssa. Olemme yhtiönä todella innostavassa muutosvaiheessa ja on hienoa päästä kehittämään tekemistä juuri hänen kanssaan. Jannika edustaa kotimaisen musabisneksen uutta, menestyksennälkäistä sukupolvea ja on periksiantamaton, intohimoinen ja eteenpäin ajatteleva rautainen musiikkialan ammattilainen. Uskon, että tämä yhteistyö tulee poikimaan mielenkiintoisia tarinoita tulevaisuudessa”, Sony Music Finlandin toimitusjohtaja Henri Lanz kertoo.

Sony Music Entertainment Finland on Suomen toiseksi suurin levy-yhtiö. Sen kotimaisiin artisteihin lukeutuvat esimerkiksi Haloo Helsinki!Aleksanteri HakaniemiIrinaMira LuotiArttu LindemanLEOViewLucas sekä monia muita. Sony Musicin kansainvälisiä supertähtiä ovat mm. Travis ScottBeyoncéJustin TimberlakeZara LarssonP!nkBruce SpringsteenBob DylanFoo FightersThe Chainsmokers ja Calvin Harris. Suomessa ja Baltiassa Sonyn tiimiin kuuluu 35 henkilöä ja globaalisti Sony Music toimii yli 40 maassa. Yhtiön labeleihin kuuluvat esim. Columbia, RCA, Epic, Arista, Legacy, Masterworks.

Poliisihallitus on kieltänyt IS Liigapörssi – ja Hockey GM -pelien toimeenpanon rahapeleinä

Poliisihallitus on kieltänyt Sanoma Media Finland Oy:tä toimeenpanemasta IS Liigapörssi – ja Hockey GM -nimisiä pelejä 21.11.2019 antamallaan päätöksellä siten, että niihin osallistuminen on vastikkeellista ja pelaaja voi voittaa pelistä rahaa. Pelien toimeenpano on kielletty tähän asti toteutetussa muodossa rahapeleinä, mutta pelien toimeenpanoa ei ole kielletty kokonaan.

IS Liigapörssi -peliä koskevaa kieltoa on noudatettava 1.1.2020 alkaen ja Hockey GM -peliä koskevaa kieltoa 1.2.2020 alkaen. Poliisihallitus on kieltojen ajankohtaa määrätessään pyrkinyt siihen, että kuluttajille aiheutuisi kielloista mahdollisimman vähän haittaa.

Arpajaislain mukaan Poliisihallitus voi kieltää rahapelien toimeenpanon, jos rahapelin toimeenpanee muu taho kuin arpajaislaissa säädetty yksinoikeuden haltija. Poliisihallitus voi asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon.

Arpajaislaissa säädetyn arpajaisten määritelmän mukaan arpajaisilla tarkoitetaan toimintaa, johon osallistutaan vastiketta vastaan ja jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahanarvoisen voiton. Arpajaisten määritelmä sisältää siis kolme elementtiä: vastikkeen, sattumaperusteisuuden ja rahanarvoisen voiton. Jotta tietty toiminta täyttää arpajaisten määritelmän, kaikkien yllä käsiteltyjen kolmen arpajaislaissa säädetyn elementin tulee olla olemassa samanaikaisesti. Jotta kyse olisi rahapelistä, joka on yksi arpajaisten toimeenpanomuodoista, täytyy arpajaisista voida voittaa rahaa.

Poliisihallitus on katsonut, että kolmen euron maksua vastaan pelattavissa Sanoma Media Finland Oy:n peleissä voitto perustuu ainakin osittain sattumaan, sillä tietävinkään tai taitavinkaan pelaaja ei voi tietää tulevaisuuden tapahtumia etukäteen. Peleissä on ollut palkintoina rahaa, joten ne täyttävät myös rahapelin määritelmän.

Ennen kieltojen antamista Poliisihallitus on kuullut Sanoma Media Finland Oy:tä useita kertoja ja tavannut yhtiön edustajia toimipaikassaan Riihimäellä. Poliisihallitus on myös saattanut näkemyksensä arpajaislain tulkinnasta Sanoma Media Finland Oy:n tietoon ennen kieltojen antamista 11.6.2019 päivätyssä lausunnossaan. Yhtiölle on tämän jälkeen varattu mahdollisuus arvioida peliensä toimeenpanoa.

Kiellot ovat voimassa kolme kuukautta ja Poliisihallitus voi tarvittaessa jatkaa kieltojen voimassaoloaikaa kuudella kuukaudella. Poliisihallitus on asettanut kieltojen tehosteeksi uhkasakot.

Joulukuun Pirkka-lehdet jaellaan Postin lakon takia kaupoista

Joulukuun alussa ilmestyvät Pirkka-lehdet jaellaan tavallisen kotipostituksen sijaan K-ruokakaupoista koko maassa. Plussa-kortilla lehden saa noutaa mistä tahansa K-ruokakaupasta veloituksetta. Lehdet jaellaan kaupoista, vaikka Postin lakko päättyisi jo lähiaikoina.

“Haluamme taata lehden saapumisen asiakkaillemme ajoissa. Pirkka-lehden suuren painoksen takia päätös jakelutavasta oli tehtävä jo nyt, vaikka lakon kestosta ei vielä ole varmuutta”, Keskon viestintäjohtaja Karoliina Partanen kertoo.  

Keskiviikkona 4.12. ilmestyvää Pirkka-lehden joulukuun numeroa painetaan tavallisen 800 000 kappaleen sijaan 950 000 kappaletta, jotta lehtiä riittää mahdollisimman monelle.

“Tässä yhteydessä meillä oli mahdollisuus ottaa lehdestä hieman isompi painos. Olisimme painaneet enemmänkin, mutta oikeaa paperilaatua ei saa Suomesta enempää tällä aikataululla. Uskomme, että kauppajakelu ilahduttaa monia sellaisia asiakkaita, jotka eivät tavallisesti saa Pirkka-lehteä kotiinsa”, Partanen sanoo.

Pirkka-lehti on K-ryhmän asiakaslehti, jota on tehty vuodesta 1933. Lehdellä on noin 1,5 miljoonaa lukijaa (KMT 2019). Joulukuun numerossa valotetaan muun muassa kirjailija Mauri Kunnaksen kirjojen syntyä, käsitellään auttamisen uusia muotoja ja luodaan katsaus vuoden 2020 hyvinvointitrendeihin. Pirkka-lehden sisältöjä voi lukea myös digitaalisesti Pirkka.fi:stä sekä sivuilta löytyvästä näköislehdestä.

Dentsun toteuttama Arlan datalähtöinen ulkomainonta ensimmäistä laatuaan Suomessa

Yhden tilan maito ulkomainonta

Ohjelmallisen ostamisen kautta toteutettu ulkomainonta hyödyntää tehokkaasti eri datalähteitä. Vaikuttava toteutus on pitkän yhteistyön lopputulema ja tuo uusia mahdollisuuksia ulkomainontaan. 

Kuluttaja haluaa tietää, että ostamansa tuote on vastuullisesti tuotettu ja eläimiä on kohdeltu hyvin. Arla mahdollistaa nyt eläinten hyvinvoinnin seuraamista reaaliajassa. Lisää läpinäkyvyyttä haettiin datalähtöisellä ulkomainonnalla, joka kertoo tilan eläinten hyvinvoinnista.

Kohdeyleisön tehokkaaseen tavoittamiseen ulkomainontaa ostettiin ohjelmallisesti, hyödyntäen eri datalähteitä.

”Halusimme tehdä jotain ihan uutta digitaalisessa ulkomainonnassa. Päädyttiin hyödyntämään dataa kuluttajien intresseistä yhdistettynä meidän omaan kuluttajadataamme,” kertoo Dentsun Posterscopen johtaja Heidi Vuorio.

”Kun kuluttajadataan yhdistetään intressipohjaista dataa, pystymme entistä tehokkaammin kohdentamaan ulkomainonta sinne missä he todennäköisimmin liikkuvat. Arlan Yhden tilan maidon kohdalla käytettiin Dentsun kuluttuajadatan lisäksi median dataa liikkuvasta kuluttajasta,” Vuorio jatkaa.

Datan tehokkaampi hyödyntäminen myös ulkomainonnassa

Ulkomainontaa on ostettu ohjelmallisesti aiemmin Suomessa vain kerran, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun dataa on hyödynnetty tällä tasolla sekä myös ensimmäinen mediatoimiston ohjelmallinen digitaalisen ulkomainonnan osto Suomessa. Eri datalähteiden yhdistäminen mahdollistaa tarkemman kohdentamisen halutun kohderyhmän tavoittamiseen.

Arla pääsi ensimmäisenä Suomessa hyödyntämään uutta teknologiaa.

”Koko kampanjan keskiössä on datan käyttö, datalla viestiminen sekä datan tuominen läpinäkyväksi kuluttajille. Tätä vasten ollut hienoa nähdä, että datalähtöinen tekeminen toteutuu myös ulkomainonnassa mahdollistaen kampanjan idean toteuttamisen tehokkaasti,” kertoo Arlan Head of Digital and Technological Innovation Tomi Sirén.

Tie ulkomainonnan ohjelmalliseen ostamiseen on parin vuoden yhteistyön lopputulema Posterscopen, konserniin kuuluvan mediatoimisto Caratin, ohjelmallisen ostamisen yksikön Amnetin sekä JCDecaux kesken.

”Olemme olleet ilolla toteuttamassa Dentsun kanssa Suomen ensimmäistä mediatoimiston ohjelmallista ulkomainoskampanjaa. Uskomme, että tämä tarjoaa upean mahdollisuuden tuoda digitaaliset tuotteemme entistä helpommin saataville. Kiitos VIOOHin (SSP) ja Adformin (DSP) yhdistelmän, digitaalisten tuotteidemme ostamista voidaan automatisoida ja mediakokonaisuuden raportointi on helpommin integroitavissa mediaostajan järjestelmiin,” digitaalisista innovaatioista vastaava Xavier Jolas toteaa.