Lääkärilehti saa uuden päätoimittajan

Lääkä­ri­liiton hal­litus on va­linnut Lääkä­ri­lehden vastaa­vaksi päätoi­mit­ta­jaksi DI Pek­ka Ny­käsen (s. 1961). Ny­känen siir­tyy Lääkä­ri­liittoon Kauppa­leh­destä, mis­sä hän on toi­minut kehi­tys­pääl­li­könä. Hän aloittaa työsken­te­lynsä leh­dessä 26.9.

Lääkä­ri­lehden ny­kyinen vas­taava päätoi­mit­taja Han­nu Olli­kainen jää osa-ai­kae­läk­keelle. Hän jat­kaa toimi­tuk­sessa kirjoit­ta­jana pro­jek­ti­teh­tä­vissä.