KHO: Toimittajilla oli oikeus salata nk. Panama-aineisto

Yleisradiolla ja sen toimittajilla oli oikeus olla luovuttamatta veroparatiisiyhtiöihin liittyvää nk. Panama-aineistoa Verohallinnolle.

Verohallinto oli perustellut tietopyyntöään mm. sivullisen erityistä tiedonantovelvollisuutta koskevalla säännöksellä. Säännöksen mukaan jokaisen on annettava Verohallinnon kehotuksesta yksilöinnin perusteella tietoja, jotka saattavat olla tarpeen muun verovelvollisen verotusta tai muutoksenhakua koskevan asian käsittelyä varten. Tältä osin tietopyyntö kaatui siihen, että Verohallinto ei ollut riittävästi yksilöinyt tietopyynnön yhteyttä konkreettiseen veroasiaan.

Verohallinto esitti tietopyyntönsä perusteeksi myös vertailutietotarkastusta. Vertailutietotarkastuksella tarkoitetaan sitä, että tarkastajat keräävät pelkästään vertailutietoja tarkastuksen kohteena olevan verovelvollisen liikekumppaneista tai muista toimijoista. Verohallinto hyödyntää näitä vertailutietoja arvioidessaan toisten verovelvollisten verotuksellista asemaa ja verotuksen oikeellisuutta.

KHO:n päätöksen mukaan vertailutietotarkastuksenkin tulee kuitenkin kohdistua kirjanpitoon tai muuhun sellaiseen aineistoon, joka on keskeisessä asemassa tavanomaisessa verotarkastuksessa. Tämä edellytys ei täyttynyt.

VUOSIKIRJAPÄÄTÖS:
KHO 2019:40