Medialiitto ja Journalistiliitto kantelivat Verohallinnon tietosuojamenettelystä oikeuskanslerille

Medialiitto on tänään jättänyt yhdessä Suomen Journalistiliiton kanssa Verohallintoa koskevan kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille. Kantelu koskee menettelyä, jossa Verohallinto on tarjonnut verovelvollisille mahdollisuuden vastustaa henkilötietojensa käsittelyä medialle toimitettavien verotietolistojen osalta.

Liittojen näkemyksen mukaan Verohallinto toimii vastoin lakia jättäessään vastustamisoikeuden poissulkevan tietosuojalain 27 §:n soveltamatta. Lainkohta on media-alalle tärkeä, sillä siinä tasapainotetaan henkilötietojen suojaa suhteessa sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen. Liitot ovat osallistuneet aktiivisesti lainkohdan valmisteluun ja pyrkivät kantelulla varmistamaan, että sitä tulkitaan hallintotoiminnassakin tarkoitustaan vastaavasti.

Yleinen tietosuoja-asetus ja verotietoja koskeva julkisuusperiaate eivät liittojen käsityksen mukaan ole ristiriidassa keskenään, vaan kantelun kohteena olevassa menettelyssä on kyse lain väärästä soveltamisesta.

Oikeuskanslerilla on jo aikaisemmin vireillä ainakin yksi samaa menettelyä koskeva kantelu.