Yle koetaan entistä tärkeämmäksi yhteiskunnassa ja henkilökohtaisesti: 96 prosenttia suomalaisista käytti Ylen palveluita viikoittain

Ylen tärkeys yhteiskunnassa ja henkilökohtainen merkitys kasvoivat. Selvä enemmistö suomalaisista katsoo Ylen onnistuneen hyvin julkisen palvelun tehtävässään. Yle saavutti kaikki vuoden 2019 pitkän aikavälin asiakkuustavoitteensa, kertoo vuoden 2019 Kanava- ja palvelumielikuvatutkimus (KMK).

Vuonna 2019 suomalaiset arvioivat Ylen olemassaolon suomalaisessa yhteiskunnassa entistä tärkeämmäksi arvosanalla 8,3 skaalalla 1–10 (tavoite: 8). Edellisenä vuonna arvosana oli 8,2. Myös Ylen henkilökohtainen merkitys suomalaisille kasvoi ja sai arvosanan 7,4 (tavoite: 7,2). Edellisenä vuonna arvosana oli 7,3.

Vuonna 2019 96 prosenttia suomalaisista käytti vähintään yhtä Ylen palvelua joka viikko (tavoite: 95 %). Television tavoittavuus laski hieman edellisestä vuodesta erityisesti alle 45-vuotiailla. Yle Areena ja Ylen suomenkielinen uutissivusto kasvattivat viikkotavoittavuuttaan eniten.

Alle 45-vuotiaat kohtaavat Ylen sisältöjä sosiaalisessa mediassa entistä useammin. Kaksi kolmasosaa sanoo kohtaavansa Ylen sisältöjä somessa viikoittain.

Ylen palveluiden kiinnostavuus säilyi samalla tasolla edellisen vuoteen verrattuna. 84 prosenttia suomalaisista piti Ylen sisältöjä ja palveluja kiinnostavina (2018: 85 %). Koko väestön tasolla Ylen kiinnostavin palvelu on Yle TV1 ja alle 45-vuotiailla Yle Areena.

Yle onnistunut kokonaisuutena julkisen palvelun tehtävien hoidossa, luottamus Yleen pysyi korkealla

Suomalaisten mielestä Yle on kokonaisuutena onnistunut julkisen palvelun tehtävien hoidossa hyvin. Asteikolla 1–6 Yle saa julkisen palvelun tehtävien hoidosta arvosanaksi 4,63, mikä on hivenen viime vuotta korkeampi (2018: 4,59), kertoo vuoden 2019 Ylen arvo suomalaisille -tutkimus.

Vuosittain tehtävä Ylen arvo suomalaisille -kyselytutkimus selvittää suomalaisten käsityksiä Ylen onnistumisesta julkisen palvelun tehtävien hoitamisessa, luottamusta Yleen, vuorovaikutusta ja vastuullisuutta sekä yleisesti arvioita Ylen tarjonnasta ja verorahoituksesta.
Luottamus Yleen on tutkimuksen mukaan edellisvuoden tasolla. Asteikolla 1–5 Yle saa luottamuksesta arvosanaksi 3,72, mikä on samaa tasoa kuin viime vuonna. Yleen erittäin paljon luottavien osuus kasvoi 17 prosenttiin (2018: 14 prosenttia).

Suomalaisista 67 prosenttia luottaa Yleen erittäin tai melko paljon (2018: 69 prosenttia). Kysyttäessä luottamusta 19 yhteiskunnallisen toimijan joukossa Yle sijoittuu edellisvuoden tapaan kuudenneksi. Kärjessä ovat tasavallan presidentti, poliisi sekä yliopistot ja koululaitos. Yle on suomalaisten mielestä mediayhtiöistä luotettavin, mutta luottamustaan ovat vahvistaneet myös muut tiedotusvälineet.

Luotettava tieto ja monipuoliset sisällöt tärkeitä

Ylen tehtävistä suomalaiset kokevat erityisen tärkeäksi luotettavan tiedon ja kotimaiset sisällöt, joita voi seurata omalla äidinkielellä. Ylen tärkeimpiin tehtäviin liittyy monenlaisia muitakin odotuksia:

  • sisällöt ja palvelut löytyvät helposti
  • palveluja erityisryhmille
  • korkeatasoisia lastenohjelmia ja palveluja lapsille
  • Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvien muutosten parempi ymmärtäminen
  • monenlaisten näkemysten, maailmankuvien ja eri tavalla ajattelevien ihmisten kohtaaminen
  • nykyaikana tarpeellisten tietojen ja taitojen oppiminen sekä yleissivistyksen kartuttaminen
  • merkityksellistä mediasisältöä ja mediapalveluita eri-ikäisille ihmisille

Enemmistö suomalaisista pitää Yleä vastuullisena ja vähintäänkin melko avoimena. Lisätietoa vastaajat toivovat muun muassa Yle-veron käytöstä, yhtiön toiminnasta yleensä ja sisältöihin liittyvistä valinnoista.

Suomalaisista 74 prosenttia kokee saavansa saavansa erittäin tai melko hyvin vastinetta Yle-verolle (2018: 78 prosenttia).

Kanava ja palvelumielikuvatutkimus 2019 on Ylen tilaama ja kenttätyön teki Taloustutkimus. Tutkimus tehtiin syksyllä 2019 verkon kyselytutkimuksena sekä yli 60-vuotiaalle ei-verkkoväestölle puhelinhaastatteluina väestöllisen edustavuuden takaamiseksi. Siihen osallistui 2 439 suomalaista, kohderyhmänä 15+-vuotiaat.

Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksen on toteuttanut IRO Research Oy Ylen toimeksiannosta. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina syys-marraskuun aikana. Siihen osallistui 1000 suomalaista, kohderyhmänä 15–79-vuotiaat.  Otos on muodostettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöä edustavaksi. Tulosten virhemarginaali on +/– 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimustuloksia vertailtaessa tulee huomioida, että tutkimuslaitos on vaihtunut edellisvuodesta ja kyselylomakkeiden kysymyksissä on pieniä muutoksia.