Yhdeksän ADC*E-palkintoa Suomeen

Kuudennen suunnittelema näyttelyilme ja -julkaisu voittivat kultaa. Kuva: KUUDES

Suomalaiset suunnittelijat ja toimistot keräsivät vaikuttavan palkintosaaliin viime viikonloppuna Barcelonassa jaetuista Art Directors Awards ’18 -palkinnoista. Kuudes ja hasan & partners saivat kultaa.

Koko kilpailuun osallistui yhteensä 720 työtä eurooppalaisista Art Directors Club of Europe -sisarjärjestöistä 24 maasta. Koko kilpailun pääpalkinnon sai Jung von Matt Germanyn suunnittelema ”BVG x Adidas – The ticket shoe” -kampanja. Saksa keräsi myös kilpailun suurimman palkintomäärän.

Suomalaisista kultaa voittivat Kuudennen Tony Eräpuron suunnittelema Olafur Eliasson: Pentagonal Landscapes -julkaisu sekä hasan & partnersin Katariina Harteelan Sheboard – Raised by Words -työ.

Suomalaisten sijoitukset:

KULTA

Graphic Design / Editorial Design

Työ: Olafur Eliasson: Pentagonal Landscapes

Asiakas: EMMA

Toimisto: Kuudes

Young European Creative / Design

Työ: Sheboard – Raised by Words

Asiakas: Plan International Suomi

Tekijä: Katariina Harteela, hasan & partners

 

HOPEA

Print & Outdoor / Poster Advertising 

Työ: Art of Journalism

Asiakas: Helsingin Sanomat

Toimisto: TBWA Helsinki

Graphic Design / Editorial Design

Työ: Notebook for Veikko Kähkönen

Asiakas: Veikko Kähkönen

Toimisto: Kobra Agency

Graphic Design / Corporate Brand Identity

Työ: Helsingin kaupungin identiteetti

Asiakas: Helsingin kaupunki

Toimisto: Werklig

Integration & Innovation / Public Service & Charity Campaigns

Työ: Älä kerro Martille

Asiakas: Crisis Management Initiative

Toimisto: Miltton Creative

 

KUNNIAMAININTA

Print & Outdoor / Magazine & Trade Advertising

Työ: Jos minä saisin päättää

Asiakas: Plan International Suomi

Toimisto: hasan & partners

Interactive & Mobile / Social Media Campaigns

Työ: #Iamtomoffinland

Asiakas: Finnkino & Helsinki-filmi

Toimisto: Bob the Robot

Graphic Design / Illustration and Photography

Työ: Leon #4 Cover / Food Pyramid

Asiakas: Leon Magazine / Agency Leroy

Toimisto: Agency Leroy

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016: Hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä

Toinen vuosineljännes

 • Liikevaihto oli 449,8 milj. euroa (2015: 468,8).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto kasvoi 1,7 %.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 86,9 milj. euroa (2015: 49,4).
 • Liikevoittoon sisältyi 54,8 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2015: -40,3). Ne liittyivät pääasiassa etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen korvaamiseen maksuperusteisella eläkejärjestelyllä Hollannissa. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat pääasiassa aikakauslehtien alaskirjauksesta Belgiassa ja rakennejärjestelykustannuksista.
 • Liikevoitto oli 141,7 milj. euroa (2015: 9,2).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (2015: -0,12).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (2015: 0,13).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 9,2 milj. euroa (2015: -40,6).

Ensimmäinen vuosipuolisko

 • Liikevaihto oli 802,9 milj. euroa (2015: 848,9).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto kasvoi 1,0 %.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 88,8 milj. euroa (2015: 29,6).
 • Liikevoittoon sisältyi 56,0 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2015: -31,4). Ne liittyivät pääasiassa etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen korvaamiseen maksuperusteisella eläkejärjestelyllä Hollannissa. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät koostuivat pääasiassa myyntivoitoista ja -tappioista, rakennejärjestelykustannuksista ja aikakauslehtien alaskirjauksesta Belgiassa.
 • Liikevoitto oli 144,7 milj. euroa (2015: -1,8).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (2015: -0,18).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (2015: -0,02).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -46,9 milj. euroa (2015: -113,7).

Näkymät (ennallaan 14.7.2016 julkaistuista muuttuneista näkymistä)

Vuonna 2016 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kehityksen paranevan edellisvuoteen verrattuna (2015: -3,4 %). Operatiivisen liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 9 %.

Avainlukuja (raportoidut luvut, ei oikaistu konsernirakenteen muutoksilla)

milj. euroa 4-6/
2016
4-6/
2015
Muutos
%
1-6/
2016
1-6/
2015
 Muutos
%
1-12/
2015
Liikevaihto 449,8 468,8 -4,1 802,9 848,9 -5,4 1 716,6
Operatiivinen liikevoitto 86,9 49,4 75,8 88,8 29,6 200,0 83,2
  % liikevaihdosta 19,3 10,5 11,1 3,5 4,8
Liikevoitto 141,7 9,2 144,7 -1,8 -123,6
Tilikauden tulos 97,3 -14,9 97,9 -23,2 -158,0
Liiketoiminnan rahavirta 9,2 -40,6 -46,9 -113,7 25,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit * 9,6 18,3 -47,3 15,3 30,3 -49,4 54,7
% liikevaihdosta 2,1 3,9 1,9 3,6 3,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % ** -3,4 -5,8 -13,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % ** 1,2 -0,4 -5,3
Omavaraisuusaste, % 41,7 41,9 39,5
Nettovelkaantumisaste, % 79,3 78,1 77,8
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 5 467 7 005 -22,0 6 116
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 5 491 7 021 -21,8 6 776
Tulos/osake, euroa 0,57 -0,12 0,57 -0,18 -0,91
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,06 -0,25 -0,29 -0,70 0,16
Oma pääoma/osake, euroa 4,87 5,45 -10,6 4,59

* Sisältäen rahoitusleasingit.
** Liukuva 12 kk.

Sanoma esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät perustu IFRS:ään. Sanoma julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Sanoma on uudelleennimennyt aiemmin käyttämänsä “ilman kertaluonteisia eriä” ei-IFRS-tunnuslukunsa “operatiivinen” tunnusluvuilla. Operatiivisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tai kauden rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vaihtoehtoisista tunnusluivuista on lisätietoja sivulla 8.

 

Orgaaninen kasvu, %

4–6/2016 vs. 4–6/2015 1–6/2016 vs. 1–6/2015 1–12/2015 vs. 1–12/2014
Media BeNe +2,6 +3,0 -1,4
Media Finland +2,2 +0,7 -4,1
Learning -0,9 -4,2 -4,0
Konserni +1,7 +1,0 -3,4

 

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven

“Sanoman hyvä kehitys jatkui toisella neljänneksellä. Orgaaninen liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia, mikä on erittäin tyydyttävä saavutus edelleen haasteellisissa markkinaolosuhteissa. Media Finlandin mainosmyynnin kasvun ja tiukan kulukurin myötä tuloksemme parani merkittävästi.

Media Finland oli suurin yksittäinen syy kannattavuuden parantumiseen. Sekä kuluttajamyynti että mainosmyynti kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Televisio- ja radiotoiminnoissa erittäin hyvä kehitys jatkui. Molempien markkinaosuudet kasvoivat myös toisella neljänneksellä. Televisiokanavien katsojaosuus nousi 31,1 prosentista 36,6 prosenttiin ja radiomyynti kasvoi 30 prosenttia toisella neljänneksellä.

Myynnin hyvän kehityksen lisäksi Media Finlandin kannattavuutta tukivat operatiiviset parannukset ja kustannussäästöt. Media Finlandin Suunta-muutosohjelman suunnittelu on nyt saatu päätökseen, ja ohjelman eri osat käynnistyvät aikataulujensa mukaisesti. Organisaatiorakennetta muutettiin toisella neljänneksellä ohjelman toteuttamista varten.

Myös Media BeNen operatiivinen tuloskehitys oli toisella neljänneksellä hyvä. Orgaaninen liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia, ja kannattavuus parani. Printti- ja verkkobrändien kehitys oli erityisen myönteistä. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani vahvasti. Hollannissa maksuttomien televisiokanavien reaaliaikaiseen katseluun käytetty aika pieneni toisella neljänneksellä. Kesäkuussa julkisen palvelun kanavilla televisioidut jalkapallon EM-kilpailut heikensivät odotetusti SBS:n katsojaosuuksia.

Sanoma Learningin vakaa kehitys jatkui. Myynti pieneni hieman toisella neljänneksellä pääasiassa Puolan lainsäädäntöön perustuvan markkinamuutoksen seurauksena. Kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna muun muassa poistoaikojen muutoksen ja neljännesten välisten ajoituserojen myötä. Sanoma Learning osti belgialaisen De Boeck -yhtiön, joka sisältyy Sanoman tuloslaskelmaan 1.7.2016 alkaen. Onnistunut yrityskauppa vahvistaa markkinajohtajuuttamme Belgiassa, ja yhdistäminen luo synergiaetuja.

Tuloskehityksemme oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla vahvaa, ja oletamme markkinoiden kehityksen jatkuvan samansuuntaisena vuoden toisella puoliskolla. Tämän vuoksi paransimme näkymiämme vuodelle 2016. Olemme tietysti edelleen alttiita yleisen taloustilanteen ja mainosmarkkinoiden jatkuvalle epävarmuudelle, mutta teemme määrätietoisesti töitä kaikissa liiketoiminnoissamme ja uskomme hyvän kehityksen jatkuvan myös loppuvuonna 2016.”