Aikakausmedia ry:n tekemästä kyselystä jäsenkustantajien päätoimittajille käy ilmi, että Ukrainan sota vaikuttaa suomalaiseen aikakausmediakenttään laajasti. Aikakausmedioista lähes 60 prosenttia käsittelee Ukrainan sotaa jollain tavalla.

Päätoimittajien mukaan aikakausmedioiden tärkein tehtävä on tarjota tietoa sodan vaikutuksista oman lukijakunnan spesifistä näkökulmasta sekä välittää lukijoille toivoa.

Lukijakunnan erityispiirteiden huomioiminen korostui erityisesti ammatti- ja järjestömedioissa. Päätoimittajat nostivat avoimissa vastauksissa esiin omalle medialleen tärkeimpiä näkökulmia Ukrainan tilanteeseen laajalla skaalalla. Niitä olivat esimerkiksi sodan vaikutukset elinkeinoon, henkisen kriisinkestävyyden tukeminen, lääkehuoltovarmuus ja pelastustoiminta, pakolaisten tukeminen sekä aiheen turvallinen käsittely lasten ja nuorten kanssa. Erilaiset tavat auttaa tuotiin myös esiin.

”[Tärkeimpiä aiheita ovat] Ukrainan sodan vuoksi kärsivien ja Ukrainan sotaa pakenevien ihmisten auttaminen ja auttamishalun synnyttämä yhteisöllisyys ja innostus hyväntekeväisyyteen.”

 ”Ammattilehtenä olemme käsitelleet omien ukrainalaisten ja venäläisten jäsentemme ajatuksia sodasta.”

 Yleisömedioiden päätoimittajat nimesivät mediansa tärkeimmiksi tehtäviksi toivon välittämisen, keinojen tarjoamisen ajatusten irrottamiseksi sodasta sekä syventävien juttujen tarjoamisen päivittäisen uutisoinnin rinnalla.

 ”Emme ole ensimmäisen 24 tunnin uutisväline, mutta sen jälkeen alkava kokonaiskuvan hahmottaminen sekä syiden ja seurausten analysointi sopii meille.”

 ”Kerromme syventävästi Ukrainan pakolaisten kokemuksia, avaamme Venäjän mediapropagandaa ja käsittelemme myös suomalaisten suhtautumista sotaan, auttamiseen ja tavallisiin venäläisiin.”

Kyselyyn vastanneiden lehtien kustantajista tai julkaisijoista yli puolet on tukenut Ukrainaa rahalahjoituksella, ja yleisömedioista joka kolmas on lahjoittanut mainostilaa avustusjärjestöille. Useat aikakausmediat ovat tukeneet kriisin uhreja myös muilla tavoin, kuten ohjaamalla lukijoita lahjoittamaan tai välittämällä työpaikkoja sotaa pakeneville alan ammattilaisille.

Aikakausmedia ry:n kyselyyn vastasi 70 aikakausmedioiden päätoimittajaa. Kyselyssä olivat mukana ammatti- ja järjestömediat, suurelle yleisölle suunnatut yleisömediat sekä asiakasmediat. Kysely tehtiin 10.–15.3.2022.