Euroopan komissio on julkaissut rikkomusmenettelyjä koskevan toukokuun koosteen, joka sisältää komission oikeudelliset toimenpiteet niitä EU:n jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.

Komissio on päättänyt tänään lähettää perustellut lausunnot Suomelle, Bulgarialle, Kyprokselle, Kreikalle, Irlannille, Latvialle, Puolalle, Portugalille, Slovenialle ja Slovakialle, koska ne eivät ole ilmoittaneet komissiolle toimista, joilla tiettyihin verkkolähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt (direktiivi (EU) 2019/789) pannaan täytäntöön.

Lisäksi komissio on tänään lähettänyt perustellut lausunnot Suomelle, Belgialle, Bulgarialle, Kyprokselle, Tanskalle, Kreikalle, Ranskalle, Latvialle, Puolalle, Portugalille, Slovenialle, Slovakialle ja Ruotsille, koska ne eivät ole ilmoittaneet komissiolle toimista, joilla tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla annettu direktiivi (direktiivi (EU) 2019/790) pannaan täytäntöön.

Näiden kahden direktiivin tarkoituksena on nykyaikaistaa tekijänoikeussääntöjä kuluttajien ja luovan työn tekijöiden kannalta, jotta ne voivat hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla digitaalista maailmaa. Direktiiveillä suojellaan oikeudenhaltijoita eri sektoreilta ja edistetään korkeamman arvon sisällön luomista ja levittämistä. Niiden ansiosta käyttäjillä on suurempi valinnanvara sisällön suhteen, koska liiketoimintakustannukset alenevat ja radio- ja televisio-ohjelmien jakelu kaikkialle EU:ssa helpottuu. Jäsenvaltioiden on pantava nämä säännöt täytäntöön viipymättä, jotta EU:n kansalaiset, luovat alat, lehdistö, tutkijat, kouluttajat ja kulttuuriperintölaitokset sekä palveluntarjoajat kaikkialla voivat saada hyötyä niistä.

Komissio käynnisti rikkomusmenettelyn 23. heinäkuuta 2021 lähettämällä viralliset ilmoitukset jäsenvaltioille, jotka eivät olleet ilmoittaneet näiden kahden direktiivin täysimääräisestä täytäntöönpanosta. Tänään komissio lähetti perustellut lausunnot edellä mainituille jäsenvaltioille. Näillä jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa korjata tilanne ja hyväksyä molempia direktiivejä koskevia kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa niitä vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/INF_22_2548