Euroopan parlamentti hyväksyi uudet digitaaliset tekijänoikeussäännöt

  • Internetalustat tulevat olemaan vastuussa niille ladatusta sisällöstä
  • Meemien ja GIFien jakamista ei säännellä direktiivissä
  • Yksittäisillä sanoilla tai hyvin lyhyellä kuvauksella varustettuja linkkejä uutisartikkeleihin voi jakaa
  • Toimittajien saatava osuus kustantajien saamasta tekijänoikeuksien alaisesta tulosta
  • Start up -alustoille kevyemmät vaatimukset

Uudet tekijänoikeusäännöt turvaavat luovan alan toimijoiden ja uutiskustantajien asemaa neuvotteluissa internetjättien kanssa. Säännöt turvaavat myös ilmaisunvapauden.

 Mepit hyväksyivät uuden direktiivin täysistunnossa äänin 348 puolesta, 274 vastaan ja 36 tyhjää. Lainsäädäntöä on käsitelty parlamentissa vuodesta 2016 lähtien. Jäsenmaiden pitää vielä hyväksyä parlamentin päätös muutaman viikon kuluessa. Mikäli jäsenmaat hyväksyvät parlamentin äänestämän tekstin, se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, jonka jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Uusien sääntöjen tavoite on turvata, että tekijänoikeudet toteutuvat internetissä. Lainsäädäntö vaikuttaa suoraan muun muassa YouTuben, Facebook ja Google Newsin alustoihin.

Lainsäädännöllä pyritään myös takaamaan, että internet pysyy vapaan ilmaisun alueena.

Teknologiajättien tulee jakaa tuloja taiteilijoille ja toimittajille

Uusien sääntöjen tavoitteena on vahvistaa oikeuksien haltijoiden mahdollisuuksia neuvotella paremmista korvauksista työnsä käytöstä internetalustoilla. Säännöillä parannetaan erityisesti muusikkojen, esiintyjien, käsikirjoittajien ja uutiskustantajien oikeuksia. Internetalustat tulevat uusien sääntöjen myötä olemaan suoraan vastuussa niille ladatusta sisällöstä. Lisäksi uutiskustantajat voivat neuvotella sopimuksia toimittajien puolesta uutissyötealustojen kanssa.

Ilmaisunvapauden turvaaminen

Uudet säännöt eivät tule vaikuttamaan tekstikatkelmien jakamiseen uutisartikkeleiden yhteydessä. Säännöillä kuitenkin varmistetaan, etteivät uutissyötealustat väärinkäytä tätä mahdollisuutta. Näin ollen esimerkiksi Google News -alustalla esiintyvän tai Facebookissa jaetun tekstipätkän pitää olla ”erittäin lyhyt”.

Tekijänoikeuksin suojattujen töiden lataaminen internetalustoille esimerkiksi lainaamista, kritiikkiä, arviointia, karikatyyriä, parodiaa tai pastissia varten on jatkossakin mahdollista ja meemejä ja GIFejä voi jatkossakin jakaa.

Säännöt eivät koske useita internetalustoja

Lainsäädäntö ei koske sisällön lataamista ei-kaupallisiin verkkotietokirjoihin, kuten Wikipediaan, tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoille, kuten GitHubiin. Vaatimukset start-up -yrityksille ovat kevyemmät kuin vakiintuneemmille yrityksille.

Vahvemmat neuvotteluoikeudet tuottajille ja teosten esittäjille

Tuottajat ja teosten esittäjät voivat vaatia lisäkorvausta jakelijalta, joka hyötyy tuottajan työstä esimerkiksi, jos alun perin sovittu korvaus on kohtuuttoman pieni suhteessa jakelijan saamaan hyötyyn.

Tukea tutkimukseen ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen

Direktiivin myötä tekijänoikeuksilla suojattua sisältöä saa käyttää ilmaiseksi kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Myynnistä poistuneita teoksia saa käyttää, jos yksikään yhteishallinnointiorganisaatio ei voi myöntää teokselle lisenssiä.

Uusilla säännöillä pyritään lisäksi helpottamaan tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin tutkimuskäyttöä. Säännöillä sallitaan tekstin- ja tiedonlouhinta tutkimuksessa ja näin parannetaan eurooppalaisten tutkijoiden kilpailuasemaa. Lisäksi uudet tekijänoikeussäännöt eivät koske opetuksessa tai kuvituksessa käytettyjä sisältöjä.

Miten direktiivi muuttaa nykytilannetta

Tällä hetkellä internetyrityksillä on vain vähän kannustimia tehdä reiluja lisenssisopimuksia tekijänoikeuksien haltijoiden kanssa, koska yritykset eivät ole vastuussa sisällöstä, jonka alustojen käyttäjät niille lataavat. Alustojen pitää poistaa sääntöjä rikkova sisältö vain, jos tekijänoikeuksien haltija pyytää tätä. Tämä käytäntö on tekijänoikeuksien haltijalle hankala eikä takaa, että he saavat työstään korvauksen. Kun internetyhtiöt asetetaan vastuuseen, vahvistuvat tekijänoikeuksien haltijoiden mahdollisuudet vaatia kohtuullisia sopimuksia ja saada reilu korvaus töidensä käytöstä digitaalisilla alustoilla.