Kuvaaja: 121a0012 – Own work, CC BY 4.0, 

Hallitus esittää 10.3.2022, että Tasavallan presidentti vahvistaisi muutoksen yleisradiolakiin ja määräisi sen tulemaan voimaan 1.8.2022. Yleisradiolakia muutetaan niin, että Ylen julkaisemat tekstimuotoiset verkkosisällöt olisivat nykyistä tiukemmin sidoksissa sen julkaisemaan audio- tai videosisältöön.

Lakimuutoksella tarkennetaan Ylen roolia julkisen palvelun mediatalona ja muutetaan yhtiötä koskeva sääntely EU:n valtiontukisääntelyn mukaiseksi. Muutoksen jälkeen Ylen julkaiseman tekstimuotoisen sisällön täytyy pääosin tukea liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältäviä julkaisuja. Lakimuutos on valmisteltu parlamentaarisesti, kuten Yleä koskevien asioiden osalta vakiintuneen tavan mukaan tehdään.

Sääntelyyn sisältyy poikkeuksia, joiden mukaisesti Yle saa julkaista myös yksinään tekstimuotoisia sisältöjä. Poikkeuksia ovat:

1. Lyhyet tekstimuotoiset sisällöt, joita Yle julkaisee Suomen tietotoimiston tai muun kansallisen uutistoimiston kanssa tehtyyn yhteistyöhön perustuen.

2. Lyhyet nopeisiin uutistilanteisiin liittyvät sisällöt.

3. Lain mukaan välitetyt viranomaistiedotteet.

4. Saamen- ja romaninkieliset sekä Suomessa muilla vähemmistönä olevilla kielillä julkaistut tekstimuotoiset uutissisällöt.

5. Kulttuuriin ja oppimiseen liittyvät tekstimuotoiset sisällöt.

Muutoksen tavoite on tarkentaa Ylen julkisen palvelun tehtävän sääntelyä sekä mahdollistaa se, että Yle voi jatkossakin tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. Lisäksi muutos selventää nykyistä sääntelyä kaupallisen median toimintaympäristön kannalta.

Lakimuutos pohjautuu Medialiitto ry:n Euroopan komissiolle vuonna 2017 tekemään kanteluun Ylen valtiontuesta. Medialiitto pyysi komissiota ratkaisemaan, saako julkisia varoja käyttää tekstimuotoisen journalistisen sisällön julkaisemiseen, joka ei liity julkisen palvelun yleisradio-ohjelmistoihin.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti vahvistaisi muutoksen yleisradiolakiin ja määräisi sen tulemaan voimaan 1.8.2022. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta edellyttää mietinnössään Ylelle neljän kuukauden siirtymäaikaa ennen lain astumista voimaan. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 11.3.2022.